112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Легенда на обозначенията за лавинна опасност

Европейска скала за степента на лавинна опасност

1 ниска Общо снежната покривка е стабилна. Макар и малко вероятно е възможно предизвикване на лавина при глямо допълнително натоварване на много стръмни подветрени участъци.
2 средна Предизвикване на лавина е възможно при голямо допълнително натоварване,особено на терени,описани в лавинната информация.Големи спонтанни лавини не са вероятни.
3 значителна Възможно е предизвикване на лавина дори при малко допълнително натоварване.Възможно е падане на средни или големи спонтанни лавини по определени участъци,описани в лавинната информация.
4 висока Вероятно е предизвикване на лавина при малко допълнително натоварване по повечето стръмни участъци. В някои случаи ,често се наблюдават средни и големи спонтанни лавини.
5 много висока Множество големи спонтанни лавини са вероятни дори на средно стръмни склонове.

Типични фактори, влияещи върху лавинната опасност:

нов сняг пренос на сняг от вятъра слаб слой мокър сняг

Използвани термини в Европейската скала за лавинна опасност:

Малко допълнително натоварване – натаварване, оказвано върху снежната покривка от един скиор.

Голямо допълнително натоварване – натоварване, оказвано от група скиори,моторни шейни.

Стръмен склон – склон с наклон над 30⁰.

Спонтанна лавина – лавина, паднала без външно допълнително натоварване.

„Вероятно” и „Възможно” са вероятностни термини като първият е с чувсвително по-голям процент на сбъдване.