Легенда на обозначенията за лавинна опасност

Европейска скала за степента на лавинна опасност


1 ниска

2 средна

3 значителна

4 висока

5 много висока
НИСКА: Общо снежната покривка е стабилна.Макар и малко вероятно е възможно предизвикване на лавина при глямо допълнително натоварване на много стръмни подветрени участъци.
СРЕДНА: Предизвикване на лавина е възможно при голямо допълнително натоварване,особено на терени,описани в лавинната информация.Големи спонтанни лавини не са вероятни.
ЗНАЧИТЕЛНА: Възможно е предизвикване на лавина дори при малко допълнително натоварване.Възможно е падане на средни или големи спонтанни лавини по определени участъци,описани в лавинната информация.
ВИСОКА: Вероятно е предизвикване на лавина при малко допълнително натоварване по повечето стръмни участъци.В някои случаи ,често се наблюдават средни и големи спонтанни лавини.
МНОГО ВИСОКА: Множество големи спонтанни лавини са вероятни дори на средно стръмни склонове.

Типични фактори, влияещи върху лавинната опасност:

нов сняг
пренос на сняг от вятъра
слаб слой
мокър сняг

Използвани термини в Европейската скала за лавинна опасност:

Малко допълнително натоварване – натаварване, оказвано върху снежната покривка от един скиор.

Голямо допълнително натоварване – натоварване, оказвано от група скиори,моторни шейни.

Стръмен склон – склон с наклон над 30⁰.

Спонтанна лавина – лавина, паднала без външно допълнително натоварване.

„Вероятно” и „Възможно” са вероятностни термини като първият е с чувсвително по-голям процент на сбъдване.