112, Централен денонощен пост: 1470; 02 963 2000; pss@redcross.bg

Структура на ПСС

Органи на управление

Висш ръководен орган на специализираната дейност на ПСС в състава на БЧК е Общото делегатско събрание (ОДС), което се избира за срок от 4 години и се свиква най-малко веднъж в годината.

Общото делегатско събрание :

 • обсъжда дейността на ПСС;
 • определя броя на членовете на Управителния съвет (УС на ПСС) и избира председател и членове на УС на ПСС;
 • избира председател и членове на Контролната комисия (КК) на ПСС;
 • утвърждава отчетите на УС и КК на ПСС;
 • приема решения за насоките на дейността по планинско спасяване.

Управителния съвет на ПСС:

 • дава насоки при организиране на дейността на ПСС;
 • работи по стратегически и специфични проблеми в областта на планинското спасяване.
 • участва при разработването на вътрешноорганизационни документи за ПСС, в това число план за дейността и бюджет, както и отчетите за изпълнението им.
 • оценява дейността на отрядите.
 • предлага промени в структурата и кадровото осигуряване на дейността на ПСС;

Контролната комисия на ПСС контролира работата на структурите на ПСС относно спазване на нормативните актове, Устава на БЧК и вътрешноорганизационните документи, относими към дейността на ПСС.

 

Дирекция ПСС

В Секретариата на НС на БЧК е създадена дирекция “Планинска спасителна служба” (дирекция „ПСС”), която оперативно и методически ръководи цялостната дейност на ПСС, както следва:

 • аварийно-спасителна дейност;
 • превантивна дейност;
 • съхраняване на материално-техническа база, в т.ч. спасително имущество, медицинско имущество, транспортна техника и др.;
 • учебна дейност, квалификационни занимания и сертифициране на планинските спасители.

Дирекция „ПСС” поддържа постоянна връзка и комуникация с началниците на отряди на ПСС и при необходимост иска съдействие от отрядите при спасителни операции и другите дейности на ПСС.

 

_MG_9964